Obchodní podmínky

HairCosmetics Shop s.r.o.
Nerudova 1722/2
750 02 Přerov I - Město
IČ: 07238908
DIČ: CZ07238908
Číslo účtu: 115-7679720267/0100
Telefon: +420 775 555 285
email: info@vlasy-kosmetika.cz

 

Společnost HairCosmetics Shop s.r.o., která je provozovatelem eshopu Vlasy-Kosmetika.cz, je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 75069. 

Informace
Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.
Podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.
Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.
Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.
Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Vymezení pojmů
Dodavatel/prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Spotřebitel (kupující) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a výrobky zde koupené užívá jen pro své účely, jestliže je kupující fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky na IČo a dále užívá ke své další podnikatelské činnosti nebo spojené se službami, které poskytuje, nejedná se již o spotřebitele a vzájemný vztah prodávající-kupující se řídí obchodním zákoníkem.

Zboží označené PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ mohou používat a nakupovat jen osoby k tomu určené nebo odborně vyškolené pro práci s těmito vyrobky a pro nákup těchto výrobků je nutná registrace. Objednáním, vyplněním objednávkového formuláře a stlačením tlačítka KOUPIT se kupující zavazuje, že je si vědom toho, že kupuje zboží pro profesionílní použití a ví jak s ním zacházet a používat jej.

Doručení zboží
Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 30 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání a není-li smluvně stanoveno jinak. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do sedmi pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.
Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem. Doklad o zakoupení (faktura) je zasílán emailem v den vyexpedování zboží.
Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.
Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit náklady na přepravu ve výši 89,-Kč (130,-Kč u SK) a nebo na uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč. Prodávající je oprávněn, poté co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

Cena a způsob doručení zboží (informace zde)

Převzetí a reklamace zásilky
Při přebírání zásilky je nutné zkontrolovat obal zásilky – zjevnou vadu (poškození obalu) je nutné ihned oznámit a poznamenat do přepravního listu. Zásilku je tak možné převzít i s touto vadou bez obavy s následným uplatňováním případné škody.
Obsah zásilky zkontrolujte po odjezdu řidiče, řidič nečeká na kontrolu obsahu při předávání – skryté vady je nutné nahlásit přepravci v co nejkratším termínu po převzetí zásilky a zažádat o sepsání zápisu o škodě. Bez zápisu o škodě nelze následně uplatňovat reklamaci spojenou s poškozením výrobku během přepravy.

Vrácení chybně doručeného zboží a nebo výměna zboží za jiné
Jestliže byl zákazníkovi doručen jiný výrobek, než byl objednán, je třeba jej zaslat spolu s dokladem o zakoupení zpět na adresu prodávajícího HairCosmetics Shop s.r.o, Velká Dlážka 40, 75002 Přerov . Výrobek bude bezodkladu vyměněn za správný a bezplatně zaslán na adresu zákazníka. Poštovné bude uhrazeno zákazníkovi na účet.
 Pro zasílání zboží zpět volte nejlevnější možnost doručení, proplaceny budou pouze účelně vynaložené náklady za přepravu. Příplatky za pojištění, křehké, expresní a jiné doplňkové služby proplaceny nebudou.

Byl-li výrobek doručen správně dle objednávky a požaduje-li zákazník výměnu výrobku za jiný než jaký měl objednán, je třeba jej zaslat spolu s dokladem o zakoupení a požadavkem na jiný výrobek zpět na adresu prodávajícího. Nový výrobek, dle přiloženého požadavku u vráceného zboží, bude bezodkladně zaslán na adresu zákazníka. Poštovné hradí zákazník. Nově objednaný výrobek bude zaslán na adresu zákazníka za rozdíl cen + poštovné 89Kč (130Kč u SK). Jestliže dojde k přeplatku, bude zákazníkovi vrácen na účet.

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy
Kupující (pouze spotřebitel) může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
Kupující (i když není spotřebitel) je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před odesláním zboží prodávajícím.

Vrácení zboží ve 14denní lhůtě
V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem na naší kamenné prodejně.
V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

Odstoupení od smlouvy spotřebitel prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě a to včetně dárků, které prodávající poskytuje k zakoupenému zboží zdarma. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.
Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to na bankovní účet, který zákazník uvede ve formuláři k vrácenému zboží. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených dodání nových obalů a uvedením vráceného zboží do původního stavu. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží, stejně tak, je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Je-li společně se zboží poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím povinen prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde.

Zboží zašlete na naši adresu HairCosmetics Shop s.r.o, Velká Dlážka 40, 75002 Přerov

Práva a povinnosti z vadného plnění
Jakost při převzetí
Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
Během 12 měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.
Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad
Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v záruční době v 24 měsíční záruční době pro spotřebitele a 12 měsícú pro podnikatele nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.
V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.
Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Odpovědnost za vady (záruka)
Na všechny výrobky je poskytována záruční doba dle zákona (24 měsíců pro spotřebitele a 12 měsíců pro podnikatele není-li smluvně stanoveno jinak). Jestliže se objeví vada výrobku v záruční době, zašlete výrobek na adresu autorizovaného servisu uvedeného na záručním listě nebo na naši adresu spolu s originálem záručního listu, kopií faktury nebo jiným dokumentem prokazujícím zakoupení zboží v našem obchodě, a reklamačním formulářem na který uveďte popis vad. Formulář ke stažení zde.
Vaše reklamace bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění.
Záruka se nevztahuje na zboží, které zákazník obdrží zdarma, u kterého vypršela dnem uplatnění reklamace záruční doba a dále na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Za vadu nelze považovat změnu materiálu nebo vlastností výrobku úměrnou délce užívání ani závady způsobené nesprávnou údržbou a používáním výrobku.

Vyřízení reklamace
Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
Formulář ke stažení zde.
Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku emailovou zprávou nebo telefonicky.
U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. Pokud nakupujete v rámci své podnikatelské činnosti (IČ na faktuře) nevzniká nárok na uhrazení nutných nákladů na reklamaci.

Reklamované zboží zašlete na naši adresu HairCosmetics Shop s.r.o, Velká Dlážka 40, 75002 Přerov

Ochrana osobních údajů
Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy.

Kupující, který je fyzickou osobou souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, případně další adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené v internetovém obchodě) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Kupující může kdykoliv požádat o změnu či vymazání jeho osobních údajů zasláním požadavku na adresu elektronické pošty prodávajícího info@haircosmetics.cz. Své údaje může kupující měnit na internetových stránkách prodávajícího v sekci Můj účet.

Poučení: Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a další práva ve smyslu § 21 zákona č.. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Firma HairCosmetics Shop s.r.o., IČ:07230889 se sídlem Nerudova 1722/2 Přerov 75002, nezpřístupňuje osobní údaje třetím osobám s výjimkou smluvních zpracovatelů.

 

Řešení sporů
Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

Ostatní
Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel. Smlouva a otázky související se řídí českým právem.
Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.
Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 15. února 2019

Obchodní a dodací podmínky pro nákup vlasů
Obchodní podmínky pro nákup vlasů v našem internetovém obchodě se řídí konkrétními pravidly a ustanoveními. Dodací lhůta výrobků So.Cap. je cca 14dní. Vzhledem k povaze sortimentu a obrovskému zájmu o něj může dojít k výpadku některého odstínu vlasů nebo jiného výrobku a v takovémto případě, je potřeba počítat s dodací lhůtou i 1měsíc. Bližší informace zde.

Upozornění!
Veškeré fotografie, popisy výrobků a jiné texty, zveřejněny na internetových stránkách www.vlasy-kosmetika.cz jsou majetkem firmy HairCosmetics Shop s.r.o. a patří k duševnímu vlastnictví firmy. Veškeré obrázky a texty chrání právo autorské dle zákona 121/2006 Sb. a tak jejich kopírování není možné a je protizákonné.

Závěrečné ustanovení
Fotografie jsou pouze ilustrační, hlavní a na základě čeho jsou výrobky zasílány, je popis výrobků. Drobná změna dezénu výrobků (např. inovací nebo změnou přebalu) je vyhrazena.

Zásilky, které nám jsou vráceny jako nevyzvednuté, zasíláme znovu pouze na Vaše vyžádání.

Evidence tržeb
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.